Nytårsudtalelse fra Vigersted Lokalråd

Her ved tærsklen til et nyt år er det tid at se tilbage på 2012.

Efter grundige forberedelser blev Vigersted Lokalråd stiftet på en meget velbesøgt generalforsamling den 15. april. Vedtægterne blev godkendt og der blev valgt 7 rådsmedlemmer, 2 suppleanter og revisorer.

Vigersted Lokalråd er ved Sekretær Peter Hansen repræsenteret i Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune, og i den Lokale Aktions Gruppe (LAG), og ved formand Palle Kristoffersen i den kommunale busgruppe, der repræsenterer landområdernes interesser i forhold til Ringsted Kommune og MOVIA

I 2013 kommer der til at forløbe 2 kommunale aktiviteter som vi allerede er godt forberedte på.

Det ene handler om landsbyidentitet og revision af den kommunale landdistriktspolitik, hvor der allerede har været afholdt 2 kommunale møder og et 3. er på vej. I den forbindelse ønsker repræsentanter fra de forskellige forvaltninger at mødes med de enkelte lokalråd og landsbyforeninger. Der er planlagt møde med Vigersted Lokalråd den 14. marts 2013 kl. 17-19.

Det andet initiativ er udarbejdelse af Trafikplan 2014-17, som der i starten af 2013 op startes en proces om. Til dette arbejde er vores notat fra efteråret sammen med input fra borgermøde den 5. november vigtige brikker.

I første kvartal 2013 vil lokalområdets foreninger og institutioner blive indkaldt til workshop i brug af hjemmesiden, herunder muligheden for at lægge nyheder ind og bruge kalenderfunktionen.

Med håbet om et godt år for Vigersted Lokalområde ønskes alle et godt nytår.

Vigersted Lokalråd

Referat fra Landsby møde i Tvindelstrup forsamlingshus

Referatet indeholder følgende hovedpunkter:

 • Indledning ved Niels Bruun de Neergaard, formand Landsbyforeningerne
 • Indlæg af Carsten Blomberg, Landdistrikternes Hus
 • Kommunens rolle ved Jens Karrebæk, planchef Ringsted Kommune
 • Plancher, emneopdelte opslag med ”Synes om” markeringer

Alle kommunens landsbyråd og landsbyforeninger opfordres til senest onsdag den 14. november 2012 at indsende:

 • Landsbyidentitet for eget område. Styrker og kvaliteter
 • Visioner og ønsker til fremtiden. Herunder satsningsområder

Sendes til Landsbyforeningernes bestyrelse på mail bestyrelsen@landsbyforeningerne.dk

Disse  oplysninger vil være en vigtig del i den videre proces og være med til at danne grundlag for programmet til det andet møde i rækken den 21. november kl. 19.00, denne gang i Bringstrup forsamlingshus, Egerupvej 6 i
Bringstrup. Vi byder på landsbykage og kaffe/te samt lidt øl/vand til ganen.

Borgermøde den 5. november om ny landdistriktspolitik

Alle borgere i Vigersted, Humleore, Ågerup, Snekkerup,Egemose, Ortved, Nebsmøllevej og Værkevad har mulighed for at komme med idéer og forslag til landsbyens og lokalområdets fremtid.

Som en del af den dialog, der netop nu sættes i gang omkring en helt ny landdistriktspolitik i Ringsted Kommune, inviterer Vigersted Lokalråd til borgermøde.

Borgermøde, Mandag den 5. november kl. 19:30 i Vigersted Forsamlingshus

Program:

 • Hvad ønsker Vigersted og omegn sig af fremtiden?
 • Vær med til at præge udviklingen
 • Debat om landsbyidentitet og ny landdistriktspolitik
 • Præsentation af den nye hjemmeside www.vigersted.net – alle lokalområdets foreninger er velkommen til at få en omtale med link til deres egen hjemmeside. Kom og se eksempler
 • Status for Vigersted Lokalråds arbejde, herunder dialog med Ringsted Kommune vedr. trafikforhold i og omkring Vigersted

Kom og vær med til en positiv og fremadrettet debat, som i foråret 2013 skal munde ud i en indstilling til politikere og byrådet om vores ønsker til fremtidens Vigersted.

Den gamle landdistriktspolitik fra 2004 var flotte ord på glittet papir, men hvad kom der ud af den? Det er der mange landborgere, der har undret sig over! Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager i debatten og kommer med forslag og idéer, som Lokalrådet kan arbejde videre med.

På den måde kan vi sammen præge udviklingen hen imod en handlingsorienteret landdistriktspolitik med vores ønsker for fremtiden. Visioner som både nuværende borgere og nye tilflyttere kan se perspektiverne i. Husk at ca. 40 % af alle borgerne i Ringsted Kommune kommer fra landet og betaler sin store del af indtægterne til kommunen. Derfor vil vi også meget gerne tages alvorligt og kunne se resultater af vore bidrag til fællesskabet i kommunen!

Du er også velkommen til at deltage i Landsbyforeningernes fællesmøde den 30. oktober kl. 18 i Tvindelstrup Forsamlingshus. Her tages der hul på debatten om fremtiden for alle landsbyerne i Ringsted Kommune.
Vigersted-mødet den 5. november er tæt knyttet til dette møde: Se udførlig omtale på http://ringsted.dk/OmKommunen/Landområderne.aspx

På gensyn i forsamlingshuset,

Vigersted Lokalråd

Hvad skal der ske i dit område?

Aranger kultur i landområderne – og få tilskud til det.

Under forbehold for Byrådets godkendelse af budget 2013 kan puljen søges til aktiviteter i 2013.

Skab mere liv på landet med teater, musik, foredrag eller andre spændende kulturarrangementer.

Vil du arrangere kulturoplevelser i et eller flere af kommunens landområder, så er der mulighed for at søge tilskud fra Kultur- og Trivselsudvalgets pulje til kultur i landområderne.

Ansøgningerne behandles af Landsbyforum, efter retningslinjerne for puljen.

Se ansøgningsskema og retningslinjer.

Har du spørgsmål til ordningen, så kontakt Kultur- og Fritidsafdelingen, Marianne Olesen på mail maro@ringsted.dk  eller på tlf. 5762 6242.

Ansøgningsfrist er 1. november 2012. Landsbyforum behandler ansøgningerne senest medio december 2012.