Status på Projekt Bymidten

Projektet blev startet som en del af Vigersteds Helhedsplan, der blev udarbejdet i
2014 og efterfølgende blev det godkendt af Landsforums bestyrelse og Økonomiudvalget i 2016.

I januar 2016 blev projektet screenet af Ringsted Kommune, og en samlet
ansøgning blev efter anbefaling fra administrationen fremsendt til kommunen og
herefter betragtet som godkendt. Ligeledes godkendte Fredningsnævnet projektet og tilladelse til fældning af træer i bymidten blev givet af administrationen. En  brugeraftale mellem Ringsted Kommune og Vigersted Lokalråd med godkendelse af sø – projektet blev udarbejdet, hvor det klart fremgår, at projektet kan realiseres.

Niras A/S foretog en forundersøgelse, og den endelige Niras A/S projektrapport blev fremsendt til Ringsted Kommune i februar 2018.

Lokalrådet har løbende forsøgt at skaffe den nødvendige finansiering via
ansøgninger til en række fonde, men uden at dette er lykkedes. Det blev derfor besluttet at beskære projektet og finansiere det via de bevilligede midler fra Helhedsplanpuljen og tilskud fra en lokal sponsor, hvilket blev godkendt af Landsbyforum i juni 2018.

Indtil dette tidspunkt har ingen nævnt noget som helst om udarbejdelse af brugeraftale med lokal lodsejer, VVM-screening ( Vurdering af Virkning på Miljøet) og lokalplaner for sø-området, og vi betragtede projektet som godkendt til igangsættelse primo august 2018 og udarbejdede derfor aftaler med entreprenør og sponsorer.

Endelig projektbeskrivelse fremsendes den 14. juni2018 til orientering til
administrationen, der efter lidt korrespondance indkalder til et afklarende møde
den 4. juli 2018. Dette møde var positivt, og det blev bl.a. nævnt, at lokalrådet skulle søge byggetilladelser til lege lokationer m.v., og konklusionen på mødet var, at projektet kunne igangsættes som planlagt primo august 2018.

Efterfølgende bliver vi gjort opmærksom på, at der skal laves en screening af VVM–redegørelse med 4 ugers høring m.v. og at vi skal udarbejde en skriftlig brugeraftale mellem Vigersted Lokalråd og lodejeren af matrikel 9a. Dette bliver gjort, men straks får vi besked om, at denne ikke må laves alligevel. Samtidig bliver det annonceret, at der skal udarbejdes en lokalplan, hvilket normalt tager et årstid fra igangsættelsen.

Dette vil betyde, at projektet dels forsinkes med minimum et år, og at Vigersted Egnsspil i 2019 ikke kan gennemføres på en renoveret bymidte som planlagt.

Alt i alt er der tale om et meget rodet sagsforløb og Vigersted Lokalråd har i høj grad mistet tilliden til administrationens sagsbehandling og i særdeleshed til de
medarbejdere, der har med dette projekt at gøre.

Kommunens politiske intentioner om borgerinddragelse har vi set meget positivt på, men desværre viser denne sag alt for tydeligt, at det ikke er lykkedes at få de gode hensigter kommunikeret ned i administrationen. En administration, der udviser ligegyldighed og mangel på respekt for et kæmpe frivilligt arbejde til gavn for Ringsted Kommune.

Vi mener, at denne sag bør kræve en politisk involvering, og at der aktivt tages de
nødvendige og hurtige beslutninger.

For at komme videre og for hurtigst muligt at kunne igangsætte projektet, har vi i
skrivende stund bedt Borgmesteren om et møde, hvor vi sammen kan finde frem til en konstruktiv og hurtig løsning. Dette møde forventes afholdt i løbet af august 2018.

Vi vil naturligvis informere om projektet , så snart der er nyt om udviklingen.
Kontakt til Lokalrådet

Ved spørgsmål og yderligere information kan man kontakte Lokalrådets medlemmer eller ringe til formand Per Hermansen, tlf. 40830620. mail:
perhermansendk@gmail.com, www.vigersted.net.

Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde 21. januar 2018

Igennem det meste af 2017 har lokalrådene i Fjællebro-Kværkeby, Vigersted, Jystrup-Valsølille og Haraldsted-Allindemagle arbejdet med at etablere et arbejdsfællesskab, hvor samarbejde på tværs er overskriften.

Nu er arbejdsgruppen klar til at indkalde til et dialogmøde for alle borgere i den nordlige del af Ringsted Kommune.

På dialogmødet vil arbejdsgruppen fortælle om, hvad ”drømmen” eller visionen med klyngesamarbejdet er – og deltagerne vil blive præsenteret for de muligheder, der kan være med til at binde området og landsbyerne mere sammen.

Du finder invitationen her: Invitation til borgermøde om klyngesamarbejde

Læs mere om klyngesamarbejdet her: Information om klyngesamarbejde i Ringsted Nord

Nyt om Vigersted Bymidte

Efter lange forhandlinger med Ringsted Kommune er planen for opgradering af Vigersted Bymidte nu faldet på plads. Derfor kan træfældningen på kirkeengen nu tage sin begyndelse. Lasse Mogensen og Thomas Christensen har påtaget sig denne opgave, således at træerne fældes inden 1. februar i år og træstødene fjernes, når jorden kan bære maskinerne først på foråret. På grund af rågekolonien, skal træerne være fældet inden 1. februar.

Lokalrådet sætter nu fondsansøgninger i gang for at få økonomien helt på plads til sø og skulpturelle legeredskaber. Der er givet forhåndstilsagn til dele af økonomien fra kommunens helhedsplanpulje, som også har betalt for forundersøgelser. Hele planen kan ses på www.vigersted.net

Der er forhandlinger i gang med Ringsted Forsyning A/S for at overløbssikre søen i bymidten.

I forbindelse opgraderingen af bymidten har Helle og Lasse i nr. 22 overtaget et mindre jordstykke, som inddrages i deres parcel.

Som alle sikkert har bemærket, er husene på Bygaden 2 nu nedrevet og det er tanken, at der her opføres 2 dobbelte landsbyhuse med terrasser ned mod den kommende sø. Vedligeholdelsesfrie huse uden traditionelle haver, hvor det nederste af grunden kommer til at indgå i by fælleden.

bymidten

Alle er velkommen til at kontakte Vigersted Lokalråd, hvis der er spørgsmål vedr. det kommende projekt. Kontakt venligst Peter Hansen på 20 83 60 90 eller et af de øvrige rådsmedlemmer.

Husk også Vigersted Lokalråds generalforsamling den 29. januar kl. 14:00 i Vigersted forsamlingshus og det efterfølgende bankospil.

 

Mange venlige hilsener

Vigersted Lokalråd

Generalforsamling Vigersted Lokalråd

Afholdes søndag den 29. januar kl. 14 – 15 i Vigersted forsamlingshus. Dagsorden iflg. vedtægterne.

Husk også det store bankospil i forlængelse af generalforsamlingen. Der spilles om med en masse flotte præmier. Bankospillet foregår i store sal i forsamlingshuset og starter kl. 15 og slutter ca. kl. 17. Se også omtalen i Lokal Nyt på side 7 øverst. På gensyn. Vi glæder os til at se mange unge og ældre til en hyggelig eftermiddag.

Vigersted Lokalråd.