Skuespillere søges til egnsspil.

 

Torsdag den 10. januar 2019 er fastsat til at være første prøvedag på egnsspillet i Vigersted . teaterstykket hedder ”Banebørster og Sognerødder – Balladen om en jernbane.” Her skal de 29 nuværende skuespillere mødes i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

På mødet torsdag vil manuskriptet blive vist frem og læst igennem. På nuværende tidspunkt mangler der 12 skuespillere. Efterfølgende vil vi endnu en gang gå på jagt efter aktører.

Skulle det mod forventning vise sig, at der ikke kan samles det fornødne antal deltagere inden den 17.1, må projektet nedlægges.

Hvis nogle skulle være interesserede i at deltage, kan man bare møde op torsdag. Man er også velkommen til at ringe på telefon 22 44 86 74 eller skrive en mail til mot.jensen@gmail.com.

Teaterstykket er baseret på virkelige hændelser og handler om et sogn, der blev sat på den anden ende, da Den Sjællandske Midtbane skulle anlægges i perioden 1919-1924.

Der var store vanskeligheder med anlægget. Både rent praktisk ved overførslen i Vigersdal, men også i forholdet mellem banebørsterne og den lokale befolkning.

At deltage i egnsspillet stiller nogle krav til deltagerne. Prøverne ligger på torsdage fra kl. 19-21.30 i Vigersted Forsamlingshus. Dertil kommer et intenst prøveforløb i tiden op til Sct. Hans, hvor stykket skal vises frem for offentligheden den 21., 22., og 23. juni. Det sker på Kirkeengen i Vigersted, hvor der også vil blive opbygget en markedsplads.

Af hensyn til stykkets økonomi og fordi dilettanten er en afdeling i Vigersted Idrætsforening  skal deltagerne betale kontingent for at deltage. Børn og unge under uddannelse op til 25 år betaler 150 kr. Voksne skuespillere med replikker betaler 400 kr. og statister uden replikker betaler 200 kr.

Til gengæld er man som deltager med i et givende fællesskab. Det bliver en fest at være med, men det bliver også hårdt arbejde.

På mødet torsdag kan der købes vand og øl, men man er velkomne til selv at medbringe forplejning.

Med venlig hilsen

Torben Jensen

Status på egnsspil den 4.12.18

Vi er nu så langt i forløbet, at vi kan gøre lidt status på egnsspillet. Vi havde et velbesøgt møde i Vigersted Forsamlingshus, hvor der var mange positive tilkendegivelser. Vi fik en del tilmeldinger til spillet, til bodpladsen og til det praktiske arbejde.

Vi må imidlertid konstatere, at der mangler en del skuespillere. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke besætte alle rollerne.

Vi kigger seriøst på omskrivning af stykket, og vi spørger alle, vi kommer i nærheden a,f om de vil være med.

Det handler både om mænd, kvinder og børn. Og så har vi akut mangel på unge. (18-25 år)

Vi har i styregruppen givet os selv en deadline. Vi skal senest den 10. januar, som også er fastsat til første prøvedag, kunne se en realistisk mulighed for at kunne opføre spillet.

Vi beder jer derfor om at forhøre jer i jeres omgangskreds, om der er potentielle deltagere. Både til spillet og som bodholdere – gerne begge dele. Kontakt os på 22 44 85 74 eller på mot.jensen@gmail.com

Læs mere under rubrikken Egnsspil.

På styregruppens vegne

Mathea og Torben.

Informationsmøde om Egnsspil 2019

Banebørster og sognerødder-balladen om en jernbane.

 

Til deltagelse i projekt egnsspil i Vigersted inviteres alle interesserede fra Vigersted og fra klyngesamarbejdspartnerne i Kværkeby, Fjellebro, Jystrup, Valsølille, Allindemagle og Haraldsted. Det kunne være sjovt at vise borgerne i Ringsted Kommune, hvad landområderne kan, når de forener kræfterne.

Kom derfor til informationsmøde torsdag den 25. oktober i Vigersted Forsamlingshus kl. 19.30.

Et egnsspil er et teaterstykke bygget på lokale begivenheder. At spille egnsspil har været udført siden starten af 70erne. I forbindelse med den store kommunalreform dengang, var det nødvendigt at finde    lokale historiske holdepunkter frem. Vores egnsspil har fået titlen ”Banebørster og sognerødder – Balladen om en jernbane.” Spillet tager udgangspunkt i den kendsgerning, at der i 1924 blev indviet en jernbane i området – Den Sjællandske Midtbane. Strækningen skulle gå fra Næstved til Hillerød, men den nåede aldrig længere end til Frederikssund. Den fik en vis indflydelse på forholdene i den nordlige del af Ringsted Kommune. De forskellige sogneråd kunne byde ind med stationer – alt efter hvor meget de ville betale. I Vigersted Kommune ville man gerne have en station, men da kommunen var temmelig stor, så kunne man ikke blive helt enig om placeringen af stationen. Den endte på Ortved Stationsvej – midtvejs mellem Ortved og Vigersted. Bygningen ligger der endnu som privat bolig. I Jystrup Kommune var DSB`s plan oprindelig, at banen skulle løbe vest om søen til Valsølille. Sognerådet ville gerne have stationen i Jystrup By og borgerne i Nebs Mølle ville gerne have stationen der. Den fik en placering på Skjoldenæsvej, efter at sognerådet investerede 60.000 kr., og bygningen kan også her ses endnu, hvor den tjener som privat bolig.

I Kværkeby fik ejeren af Knudslund etableret et trinbræt ved sin gård. Det gav muligheder for borgerne, som jo også havde Fjællebro station, som dog hørte til Vestbanen. Et banevogterhus er først for nylig blevet revet ned.

Mens banen blev bygget 1916-1924 var der nye spændende borgere i landsbyerne – de legendariske banebørster, der blev betegnet som ”ikke værende Guds bedste børn”. Sandheden var, at de var en flok frie fugle, der på denne måde kunne tjene til livet. I dag havde de nok fået en diagnose.

I forhold til de lokale fastboende har der været konflikter. Værdierne har været meget forskellige, men der er også udviklet venskaber og romancer mellem grupperne.

Da banen stod færdig, var der muligheder for lokalbefolkningen. Tænk – nu kunne man besøge sin kæreste i Jystrup ved at tage toget både fra Kværkeby og Vigersted. Nu kunne man tage toget til Ringsted med varer til torvet. Nu kunne man sende pakker fra de lokale stationer og trinbrætter. For menigmand var det nye tider. De, der havde bil eller masser af trækkraft var nok mere ligeglade.

Banen blev en begrænset succes og lukkede allerede i 1936. Den har dermed Danmarksrekord i korteste levetid.

Om disse begivenheder handler egnsspillet i Vigersted. Der er brug for mange hænder i projektet. Dels er der skuespillere og statister. Der er 32 taleroller i stykket, som skal suppleres med masseoptrin. Der skal bruges folk til koret. Der skal bruges bodholdere og folk, der vil gå til hånde. Der skal bruges syersker m/k. Der skal bruges scenebyggere. Alt i alt kan op mod 200 deltagere komme i funktion.  Det siger sig selv, at der skal bruges penge på projektet. Budgettet ligger på omkring 200.000, som vi håber, kommer ind via Ringsted Kommune, fonde, sponsorater og kontingenter.

Stykket er skrevet af Mathea og Torben Jensen og bygger på historiske kendsgerninger tilsat fri fantasi.

Kom og hør mere og lad os lave en fest næste sommer.

Spilledatoer:

Fredag den 21. juni, lørdag den 22. juni, søndag den 23. juni (Sct. Hans aften) 2019.

 

Status på Projekt Bymidten

Projektet blev startet som en del af Vigersteds Helhedsplan, der blev udarbejdet i
2014 og efterfølgende blev det godkendt af Landsforums bestyrelse og Økonomiudvalget i 2016.

I januar 2016 blev projektet screenet af Ringsted Kommune, og en samlet
ansøgning blev efter anbefaling fra administrationen fremsendt til kommunen og
herefter betragtet som godkendt. Ligeledes godkendte Fredningsnævnet projektet og tilladelse til fældning af træer i bymidten blev givet af administrationen. En  brugeraftale mellem Ringsted Kommune og Vigersted Lokalråd med godkendelse af sø – projektet blev udarbejdet, hvor det klart fremgår, at projektet kan realiseres.

Niras A/S foretog en forundersøgelse, og den endelige Niras A/S projektrapport blev fremsendt til Ringsted Kommune i februar 2018.

Lokalrådet har løbende forsøgt at skaffe den nødvendige finansiering via
ansøgninger til en række fonde, men uden at dette er lykkedes. Det blev derfor besluttet at beskære projektet og finansiere det via de bevilligede midler fra Helhedsplanpuljen og tilskud fra en lokal sponsor, hvilket blev godkendt af Landsbyforum i juni 2018.

Indtil dette tidspunkt har ingen nævnt noget som helst om udarbejdelse af brugeraftale med lokal lodsejer, VVM-screening ( Vurdering af Virkning på Miljøet) og lokalplaner for sø-området, og vi betragtede projektet som godkendt til igangsættelse primo august 2018 og udarbejdede derfor aftaler med entreprenør og sponsorer.

Endelig projektbeskrivelse fremsendes den 14. juni2018 til orientering til
administrationen, der efter lidt korrespondance indkalder til et afklarende møde
den 4. juli 2018. Dette møde var positivt, og det blev bl.a. nævnt, at lokalrådet skulle søge byggetilladelser til lege lokationer m.v., og konklusionen på mødet var, at projektet kunne igangsættes som planlagt primo august 2018.

Efterfølgende bliver vi gjort opmærksom på, at der skal laves en screening af VVM–redegørelse med 4 ugers høring m.v. og at vi skal udarbejde en skriftlig brugeraftale mellem Vigersted Lokalråd og lodejeren af matrikel 9a. Dette bliver gjort, men straks får vi besked om, at denne ikke må laves alligevel. Samtidig bliver det annonceret, at der skal udarbejdes en lokalplan, hvilket normalt tager et årstid fra igangsættelsen.

Dette vil betyde, at projektet dels forsinkes med minimum et år, og at Vigersted Egnsspil i 2019 ikke kan gennemføres på en renoveret bymidte som planlagt.

Alt i alt er der tale om et meget rodet sagsforløb og Vigersted Lokalråd har i høj grad mistet tilliden til administrationens sagsbehandling og i særdeleshed til de
medarbejdere, der har med dette projekt at gøre.

Kommunens politiske intentioner om borgerinddragelse har vi set meget positivt på, men desværre viser denne sag alt for tydeligt, at det ikke er lykkedes at få de gode hensigter kommunikeret ned i administrationen. En administration, der udviser ligegyldighed og mangel på respekt for et kæmpe frivilligt arbejde til gavn for Ringsted Kommune.

Vi mener, at denne sag bør kræve en politisk involvering, og at der aktivt tages de
nødvendige og hurtige beslutninger.

For at komme videre og for hurtigst muligt at kunne igangsætte projektet, har vi i
skrivende stund bedt Borgmesteren om et møde, hvor vi sammen kan finde frem til en konstruktiv og hurtig løsning. Dette møde forventes afholdt i løbet af august 2018.

Vi vil naturligvis informere om projektet , så snart der er nyt om udviklingen.
Kontakt til Lokalrådet

Ved spørgsmål og yderligere information kan man kontakte Lokalrådets medlemmer eller ringe til formand Per Hermansen, tlf. 40830620. mail:
perhermansendk@gmail.com, www.vigersted.net.